QRA voor BEVI inrichtingen

Sommige BEVI-inrichtingen moeten een kwantitatieve risico analyse uitvoeren (QRA), met het rekenprogramma Safeti-nl.

Het REVI, de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen, bevat regels over de veiligheidsafstanden en berekening van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het REVI onderscheidt categoriale en niet-categoriale inrichtingen. Voor categoriale inrichtingen gelden standaard risico-afstanden. De niet-categoriale inrichtingen moeten hun risicocontouren berekenen middels het uitvoeren van een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) met het rekenpakket Safeti-NL.

Welke BEVI bedrijven moeten een QRA uitvoeren

In de volgende gevallen is sprake van een niet-categoriale BEVI inrichting en moet een QRA worden uitgevoerd:

  • Alle BRZO-bedrijven;
  • Opslag propaan in een propaantank met een inhoud van meer dan 13 m3;
  • PGS-15 bedrijven voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, met een vloeroppervlak van meer dan 2500 m2, of wanneer verpakkingseenheden van meer dan 100 kg ADR klasse 6.1, verpakkingsgroep  1, in de open lucht worden gelost en geladen;
  • Ammoniak koelinstallaties met een insluitsysteem van meer dan 1500 kg ammoniak;
  • Inrichtingen met een cyanide houdend bad met een inhoud van meer dan 100 l cyanide houdende vloeistof, ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen;
  • Bedrijven met meer dan 150 m3 zeer licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen in een bovengrondse insluitsysteem (bijvoorbeeld opslag in een bovengrondse opslagtank);
  • Bedrijven waar een vergiftige of zeer vergiftige stof in een insluitsysteem aanwezig is in een hoeveelheid van meer dan 1000 l, niet zijnde methanol of benzine, danwel in gasflessen aanwezig is in een hoeveelheid van meer dan 1500 l waterinhoud totaal.

Bij de vergunningaanvraag voor een bedrijf met gevaarlijke stoffen mag het bevoegd gezag vragen om inzicht in de risico's. Ook als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) daarop niet van toepassing is.  De vergunningverlener moet dan wel een reëel vermoeden hebben dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen bij het bedrijf in geval van een calamiteit kan leiden tot slachtoffers buiten de inrichting.

BEVI-advies kan u verder helpen met uw vragen over het BEVI, het REVI en de BRZO. Ook kunnen wij de QRA berekening verzorgen. BEVI-advies is licentiehouder van Safeti-NL, RBM II en Carola.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                            

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.