Bestemmingsplan en externe veiligheid

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst of deze passen binnen het geldende bestemmingsplan. Dat kan betekenen dat het bestemmingsplan worden gewijzigd middels het volgen van een procedure Ruimtelijke Onderbouwing (ROB). Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van een “kantoorfunctie” naar een “woonfunctie”, of bij het verkrijgen van een bouwvergunning of omgevingsvergunning.

 

Toetsen en verantwoorden ontwikkelingen aan het BEVI

Bij voorgenomen ontwikkelingen moet de gemeente nagaan of dit van invloed is op het aspect Externe veiligheid in dat gebied. Dat gebeurt door het toetsen van de plannen aan het BEVI, het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ook moet worden beoordeeld of het bestemmingsplan de geplande ontwikkelingen kan toestaan.

Knelpunten kunnen bijvoorbeeld ontstaan:

  • Als een ruimtelijke ontwikkeling ligt binnen het invloedsgebied van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, denk aan LPG tankstations of opslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen;
  • Als een ontwikkeling (te) dicht in de buurt ligt van transporten met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld de openbare weg, spoorweg of ondergrondse buisleiding.

Het BEVI onderscheid het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico moet voldoen aan een (harde) grenswaarde; voor het groepsrisico geldt een (zachtere) richtwaarde.

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan zal de initiatiefnemer in de procedure Ruimtelijke onderbouwing (ROB) moeten aangeven op welke wijze voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gestelde eisen uit het BEVI.

 

Uitvoeren kwantitatieve risico analyse QRA


Om de externe veiligheidsrisico’s vast te stellen kan het noodzakelijk zijn om een kwantitatieve risico analyse (QRA) uit te voeren. Een QRA kan worden uitgevoerd met een van de volgende voorgeschreven rekenpakketten:

  • Safeti-NL; voor bedrijven en industrieën, zoals LPG tankstations, bedrijven met opslag gevaarlijke stoffen;
  • RBM II; voor transporten met gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water, en;
  • Carola voor transporten van aardgas via ondergrondse leidingen.

 

BEVI-advies heeft veel ervaring met het uitvoeren van QRA’s met de drie genoemde rekenpakketten. Ook hebben wij veel ervaring met het opstellen van de Externe Veiligheidsparagraaf in Ruimtelijke onderbouwingen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                                   

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.