PGS-15 opslag van gevaarlijke stoffen

Sinds de laatste wijziging van het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, vallen lang niet meer alle PGS-15 opslagbedrijven onder de werking van het BEVI, indien sprake is van opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage in een opslagcompartiment.

Het BEVI is alleen van toepassing indien:

  1. Brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen, of;
  2. Binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen zónder Cl, F, N of S-verbindingen als niet brandbare gevaarlijke stoffen mét fluor-, chloor-, of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.

 

Het REVI en (niet) categoriale inrichtingen

Het REVI, de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen, bevat regels over de veiligheidsafstanden en berekening van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het REVI onderscheidt categoriale en niet-categoriale inrichtingen.

De niet-categoriale inrichtingen moeten hun risicocontouren berekenen middels het uitvoeren van een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) met het rekenpakket Safeti-nl.

Er is sprake van een niet-categoriale BEVI-inrichting indien:

  • De inrichting onder het BRZO valt, het Besluit Risico’s Zware Ongevallen;
  • Het vloeroppervlak van een opslagvoorziening meer dan 2.500 m2 bedraagt;
  • Er verpakkingseenheden van meer dan 100 kg ADR klasse 6.1, verpakkingsgroep 1, in de open lucht worden gelost en geladen;

Een QRA moet ook worden gemaakt wanneer sprake is van het opslaan van meer dan 1.500 liter giftige of zeer giftige stoffen in gasflessen per opslagvoorziening.

In andere gevallen is spraken van een categoriale inrichting; hiervoor gelden standaard risico-afstanden. In het BEVI is bepaald dat categoriale PGS-15 inrichtingen hun risicocontouren mogen berekenen. Vanzelfsprekend moet hierbij wel de rekenmethodiek BEVI gebruikt worden.

BEVI-advies kan u helpen met het uitvoeren van een QRA berekening met het rekenprogramma Safeti-nl. Ook helpen wij met uw vragen over de opslag van gevaarlijke stoffen en de voorschriften uit de PGS-15 norm.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                                                  

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.