Opslag propaan in een propaantank

Het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een extern veiligheidsrisico vormen voor personen buiten het eigen bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven met meer dan 13 m3 propaan in een opslagtank. Dit zijn doorgaans bedrijven die in het buitengebied zijn gevestigd, en een agrarische functie hebben.

Het BEVI bevat eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR), en verplicht gemeenten en provincies hier bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen rekening mee te houden.

Niet categoriale inrichtingen

Propaantanks met een inhoud van meer dan 13 m3 per tank vallen onder de werkingssfeer van het BEVI. Deze tanks zijn aangewezen als een “categoriale inrichting”, en dat betekent dat rekening gehouden moet worden met vaste (veiligheids)afstanden. Echter het is ook toegestaan om de afstanden te berekenen middels het uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (QRA) met het rekenprogramma Safeti-NL. Met het uitvoeren van een QRA wordt het plaatsgebonden en groepsrisico berekend.

BEVI-advies helpt u met het maken van de QRA voor uw propaan opslagtank. Dat doen wij met het standaard rekenprogramma Safeti-NL.

In het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, staan veiligheidsnormen voor bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, zoals LPG tankstations. Deze bedrijven vormen een risico voor personen en groepen personen buiten de inrichtingsgrens; het externe veiligheidsrisico. Het BEVI moet de externe veiligheidsrisico’s beperken door middel van het nemen van adequate maatregelen.

Met name de bevoorrading van het LPG-reservoir is een risicovolle activiteit. Tijdens de bevoorrading kan een brand zorgen voor een BLEVE, een enorme vuurbal, en heeft daarmee een aanzienlijk invloedsgebied buiten de terreingrens van het tankstation. De invloed buiten de terreingrens wordt gevisualiseerd in een risicocontour.

In het REVI, de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen, staat geregeld welke afstanden  in acht genomen moeten worden genomen (contouren).  Een LPG-tankstation is volgens het REVI een zgn. categoriale BEVI-inrichting, waarvoor vaste risico afstanden gelden.

Gemeenten en provincies moeten als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan maken rekening houden met het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) uit het BEVI. Ze zijn verplicht om:

  • Risicosituaties in kaart te brengen;
  • Eventuele gevaarlijke situaties te saneren en;
  • In ruimtelijke plannen rekening te houden met veiligheidsafstanden.

 

Berekening groepsrisico LPG tankstation

Het invloedgebied van een LPG tankstation, met bijvoorbeeld een doorzet van minder dan 1500 m3/jr, is bepaald op 150 m. Dat betekent dat alle ontwikkelingen die zich binnen deze afstand (contour) bevinden moeten worden “verantwoord” middels het uitvoeren van een “berekening groepsrisico”.

De berekening van het groepsrisico wordt uitgevoerd volgens de door het RIVM opgestelde rekenregels “QRA berekening LPG-tankstations, RIVM, d.d. 29 mei 2008”. De effecten en risico’s worden berekend met het QRA rekenprogramma SAFETI-NL, versie 6.54.

 

BEVI-advies kan u helpen met het berekenen van het groepsrisico volgens de geldende normen. Wij zijn licentiehouder van het rekenpakket Safeti-NL.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                                   

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.