Home

BEVI-advies, de oplossing voor uw BEVI vraagstukken

BEVI-advies biedt begeleiding en ondersteuning aan bedrijven die te maken hebben met de BEVI regelgeving, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Maar wij helpen ook bedrijven en instellingen met hun ontwikkelingsplannen in de directe omgeving van BEVI inrichtingen.

In het BEVI zijn de risiconormen voor externe veiligheid voor een aantal groepen van bedrijven vastgelegd. Bedrijven die vallen onder de BEVI wetgeving moeten, naast de reguliere milieuvergunning, voldoen aan extra regelgeving.

 

Welke bedrijven vallen onder de BEVI regelgeving?

In de volgende gevallen kan sprake zijn van een BEVI inrichting (klik op de link voor meer informatie):

In het BEVI zijn eisen opgenomen voor het plaatsgebonden risico en regels voor het groepsrisico. Gemeenten moeten rekening houden met het BEVI bij het wijzigen van bestemmingsplannen, en het verlenen van een omgevingsvergunning.

 

Het REVI, de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen

Het REVI bevat regels over aan te houden veiligheidsafstanden en de berekening van het plaatsgebonden en het groepsrisico. Het REVI onderscheidt categoriale en niet-categoriale inrichtingen. Voor categoriale inrichtingen zijn "standaard" risico-afstanden opgenomen. Voor niet-categoriale inrichtingen geldt dat zij hun risicocontouren moeten vaststellen middels het uitvoeren van een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) met het rekenpakket Safeti-NL.

BEVI-advies kan u helpen met uw vragen op het gebied van de BEVI regelgeving. Onze werkzaamheden zijn erop gericht om u op een zo praktisch mogelijke wijze te laten voldoen aan de regelgeving. Ook kunnen wij voor u de QRA verzorgen. BEVI-advies is licentiehouder van de rekenpakketten Safeti-NL, RBM II en Carola.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                                                                 

Referentielijst van Externe Veiligheidsprojecten

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.